Blog

Weg met data driven en op naar data informed besluitvorming

Voorheen zei ik altijd dat bedrijven data driven moesten worden. Een tijd lang waren organisaties process driven en data driven was een goede ontwikkeling. Echter heeft de definitie van data driven tekortkomingen. Dus een stap verder is data informed. Dit licht ik nader toe in deze blog.

De verschillen tussen data driven en data informed

Voor velen is het verschil tussen data driven en data informed nihil. Sommige bedrijven noemen zichzelf data driven en andere data informed, terwijl ze dan dezelfde principes hanteren. Maar wat zijn dan de verschillen?

Wanneer een organisatie een data driven bedrijfsvoering hanteert, dan is data de primaire input voor besluitvorming. Deze organisaties vertrouwen volledig op data om hun weg naar succes te bepalen. Een kanttekening hierbij is dat er alleen gebruik wordt gemaakt van de bestaande data binnen de organisatie. Daarentegen vormt data één van de bronnen bij data informed besluitvormingsprocessen. De basis wordt hier gevormd door intuïtie. Er is een voorgevoel of vermoeden en deze wordt getoetst met data-analyses. Dit kan met data die al beschikbaar is, maar wordt vaak verrijkt met extra databronnen.

De ‘blind spot’ van data

Bij data driven wordt er dus gehandeld op basis van de data die beschikbaar is, maar dit geeft veelal een verkeerd of incompleet beeld. Data alleen zal nooit vertellen wat je moet doen om te blijven groeien. Daarnaast ben je afhankelijk van de datakwaliteit en bestaat de kans om data verkeerd te interpreteren als het complete plaatje ontbreekt.

Kodak is het voorbeeld dat we allemaal kennen. Zij zijn afgegaan op intuïtie, maar de data-analyse is faliekant fout gegaan. Zo hadden zij het vermoeden dat digitale fotografie groot kon worden. Deze hypothese is getest aan de hand van hun aanwezige data. Echter toonde de data aan dat zij groot konden worden met fotopapier en rolletjes. De fout zit hem in het feit dat de analyse is uitgevoerd op basis van bestaande data. Er is niet gezocht naar de ontbrekende data. Hieruit blijkt maar weer dat als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Zo zal er nooit verandering optreden, wat op het vlak van data-analyses betekent dat je impulsen uit de maatschappij mist.

Hoe word je data informed?

Zoals uit het voorbeeld van Kodak bleek (en zo zijn er meerdere) is data informed bedrijfsvoering belangrijk om concurrerend te blijven. Een belangrijk aspect om dit te realiseren, is het bieden van ruimte aan medewerkers. Vertrouw hen op hun intuïtie en laat ze dit onderzoeken met data. Intuïtie wordt vaak als iets vaags of ongrijpbaars gezien. Dat heeft vooral met de definitie te maken die wordt gehanteerd: ‘iets aanvoelen zonder erover na te denken’. Wat vaak wordt vergeten is dat intuïtie wordt opgebouwd middels kennis en ervaring. Hoe meer kennis en ervaring, hoe beter de intuïtie is ontwikkeld.

Naast intuïtie is het belangrijk om dus nieuwe databronnen aan te boren. Het kan zijn dat bepaalde data nog niet aanwezig is binnen de organisatie. Echter komt het ook geregeld voor dat deze data er al wel is, maar dat het bestaan nog onbekend is. Om deze data te achterhalen, is het cruciaal om data management goed te organiseren. Mijn collega Harald van der Weel heeft een interessante blog geschreven over het inrichten van data management aan de hand van DAMA-DMBOK.

Toekomstbeeld: van een centrale database naar verschillende datasilo’s

Inzicht in de data-infrastructuur en data-opslag is van essentieel belang om data informed te worden. In het recente verleden zag je dat data in grote data warehouses werd opgeslagen. Met de komst van big data veranderden de warehouses in data lakes. Dit vraagt om een bepaalde vorm van centralisatie. Echter lijkt het er nu op dat we na al deze ontwikkelingen toch weer een decentralisatieslag tegemoet gaan. Ik heb het vermoeden dat bedrijven op korte termijn gaan verschuiven van een centrale database naar datasilo’s per domein. Hierbij organiseren verschillende afdelingen (marketing, sales, finance, HR, productie, etc.) hun eigen datavoorziening en maken hun data deelbaar met de rest van de organisatie. Hiervoor dient data op een andere manier ontsloten te worden. Denk aan het bouwen van datakoppelingen als API’s of event driven koppelingen.

Al met al denk ik dat data informed bedrijfsvoering en de aankomende decentralisatieslag goede ontwikkelingen zijn. Maar wellicht moet ik mijn eigen vermoedens eens toetsen met data-analyses.

Wil je meer weten over data informed besluitvorming? Of het organiseren van toekomstbestendige data management? Luister dan naar de SynTouch Podcast aflevering waarin dit en meer wordt besproken.

Sander van LaarWeg met data driven en op naar data informed besluitvorming

Related Posts